Doorgaan naar hoofdcontent

Databank Maleistalige krantenIn samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek, het KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studie en het KIT heeft het NIOD de Maleistalige kranten uit zijn collectie online gezet. De gedigitaliseerde kranten zijn verschenen in de roerige periode jaren twintig tot de jaren zestig en mede daarom is deze databank voor journalisten een aantrekkelijke bron.

Het gaat om de volgende kranten en periodieken:
- Asia raya
- Atjeh sinbun
- Bali sinbun
- Bante`ng : bekal perdjoeangan
- Berdjoeang : dengan rakjat, oentoek rakjat!
- Berita gunseikanbu
- Berita Indonesia
- Berita Repoeblik Indonesia
- Borneo Barat Shinbun / Seibu Borneo Shinbun
- Borneo baroe
- Borneo shimboen (Bandjermasin)
- Borneo simboen (Hulu Sungai)
- Borneo simboen (Balikpapan)
- Borneo simboen (Pontianak)
- Djawa Baroe
- Djiwa Repoeblik
- Doenia kanak-kanak Sumatra-Sinbun
- Flores
- Front
- Gelangan Pemoeda
- Gelora Rakjat : dalam perdjoeangan
- Hidajat : Madjallah Oemoem
- Hong Po
- Ichtisar
- Indonesia merdeka
- Kalimantan raya
- Kan Po : berita pemerintah
- Kaoem moeda
- Kita-Sumatora-sinbun
- Kita-Sumatora-Sinbun : soerat kabar harian
- Madjallah bergerak / (GPII)
- Madjallah tentara keamanan rakjat
- Madjallah Wanita Repoeblik Indonesia
- Melati : Mempertinggi Latihan Timoer
- Menara merdeka: madjallah minggoean oemoem
- Merah-poetih
- Merdeka (Minggoean Merdeka)
- Merdeka: suara rakjat Republik Indonesia
- Mimbar merdeka
- Min Pao
- Minami
- Nan Sin
- Nicork expres
- NIROM-Bode, de
- Obor Seinendan
- Oetoesan penjoeloeh
- Opbouw
- Pandji poestaka
- Pandji ra'jat
- Pantja Raja
- Pantjaran harian
- Parahiangan
- Pelita rakjat
- Pemandangan: penerbitan pagi
- Pembangoen
- Penaboer : soeatoe soerat chabar boelanan
- Penjoeloeh
- Perdjoeangan Boeroeh
- Persatoean : Soerat Kabar Oemoem
- Petikan Penjoeloeh
- Pewarta
- Pewarta Deli
- Pewarta perniagaan
- Pewarta Selebes
- Poestaka Radio
- Repoeblik : harian oemoem Indonesia
- Revolusioner
- Revue Indonesia
- Saudara seperdjoeangan
- Siaran kilat
- Sin po
- Sin Po Maleische editie
- Sinar Baroe
- Sinar Matahari (Ambon)
- Sinar matahari (Djokjakarta)
- Soeara Asia
- Soeara Balikpapan
- Soeara boeroeh
- Soeara Djakarta
- Soeara Indonesia
- Soeara M.I.A.I. : madjallah Islam / Madjlis Islam
- Soeara merdeka
- Soeara militair Manado
- Soeara Parindra
- Soeara Pesindo
- Soeara rakjat
- Soeloeh merdeka
- Soeloeh ra'jat
- Soember Penerangan
- Soerat sebaran
- Sumatra-sinbun
- Tali-persatoean: Madjallah Merdeka
- Timoer-sjoeho
- Tjahaja
- Toedjoean-rakjat
- Trompet
- Warta Bogor-Shu
- Warta Indonesia
- Warta Surabaja-syuu
- Zaman baharoe
- Zaman-baroe: Menoedjoe ke Indonesia baroe

Het Archiefforum zet alle historische kranten die u online kunt raadplegen op zijn website.
Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

SERP Research Tool

SERP Research tool, the powerful link prospecting tool of the Link Research Tool

Archiefzoeker: duizenden bronnen en tips nu op deze blog

New.Op 10 januari 2019 kreeg ik van de Koninklijke Bibliotheek  het goede bericht dat deze blog digitaal zal worden gearchiveerd. Lees webarchief KB.Op 7 december 2018 is de Archiefzoeker database definitief offline gegaan. 

Via deze blog (bovenin zit een zoekbalk) zal ik ook regelmatig nieuwe bronnen en tools beschrijven. Veel geraadpleegde tips:
Overzicht alle krantenarchieven NederlandBijzondere Rechtspleging en door POD/PRA opgepakte personen.... (lijst namen, zeer populair)Bronnen, tips, tools én zoekmachines voor het zoeken naar personen (ook genealogie)Maak je eigen stamboom in 9 stappen. Basis voor het schrijven van een familiegeschiedenisBierbrouwer Heineken. Stap voor stap archiefonderzoek waarbij archiefvormers centraal staanWas mijn familie goed/fout in de Tweede Wereldoorlog?Beste bronnen onderzoek (historische) schepen, scheepvaart, bemanningen, eigenaren en redersBronnen DTB Duitsland + tips voor zoeken naar Duitse root
Eric Hennekam
14  januari 2019
Overzicht van alle Nederlandse krantenarchieven op het Internet

[update 7 januari 2019 ]
Archief Eemland: plaatselijke kranten uit Amersfoort en omgeving, Zoals Amerfoortsch Dagblad, De Eemlander en de Leusder Krant.Archieven.nl: portaal site van verschillende archiefbeherende instellingen. Kies optie kranten. oa. krantencollectie Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Regionaal Archief Dordrecht, gemeentearchieven Kampen, Roermond, Vlissingen en Zaanstad, RHC Eindhoven, EHC Sittard-Geleen en RA Rivierenland. Komen ook hieronder terug.Brabants Historisch Informatie Centrum:  Graafsche Courant, De Echo en Boxmeers Weekblad, Udense Courant.Dag-, Nieuws- en Weekblad in Overijssel: Veel titels. Oa. Tubantia, Deventer Dagblad, Coevorder Courant, Hengelosche Dagblad, Trouw etc.Delpher : het grootste krantenarchief van Nederland op de site van de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met vier Universiteitsbibliotheken. Honderden titels. Overzicht beschikbare titels (PDF). Niet alleen kranten uit Nederland, maar ook de Nederlandse  Antillen,  Suriname…