Zoeken in deze blog

12 november 2007

950.000 Euro voor archiefdief

Van een anonieme bron kreeg ik deze tip:
Zie www.rechtspraak.nl [zoekterm: waardepapieren]
zaaknr: LJN: BB6442, Rechtbank Rotterdam , 99-1920 / HA ZA 124814

Het betreft een uitspraak van de rechtbank van Rotterdam d.d. 10 oktober 2007.
Een langlopende rechtzaak tegen een archiefdief, die stukken had ontvreemd uit het Algmeen Rijksarchief (nu: Nationaal Archief). o.a. uit het archief van Jacob van Kal en de VOC:
www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BB6442.

Opmerkelijk in dit vonnis:
Weliswaar staat vast dat enkele exemplaren van de op de lijst voorkomende obligaties in het recente verleden op veilingen te koop zijn aangeboden en/of zijn verhandeld, maar daaruit volgt niet dat die stukken een andere herkomst hebben dan het Algemeen Rijksarchief.

Gelet op de uitkomst van deze procedure kan [gedaagde] worden aangemerkt als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij. Voor wat betreft de beslissing over de proceskosten acht de rechtbank echter tevens het volgende van belang. [gedaagde] heeft in overleg met de Staat, op kosten van [gedaagde], een uiterst kostbaar deskundigenonderzoek door TNO laten uitvoeren. Slechts op die wijze kon [gedaagde] de onjuistheid aantonen van stellingen van de Staat op grond waarvan voorshands bewezen werd geacht dat [gedaagde] (ook) de in bijlage 2 onder 31 en 32 genoemde stukken heeft gestolen of verduisterd. Nu [gedaagde] in zoverre is geslaagd in het tegenbewijs, zijn partijen over en weer op enkele punten in het ongelijk gesteld en ziet de rechtbank aanleiding om de proceskosten tussen partijen te compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten dient te dragen.

Het vonnis:

De rechtbank,

veroordeelt [gedaagde] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de Staat te betalen een bedrag van € 950.000,00 (zegge: negenhonderdvijftigduizend euro), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:120 lid 1 BW vanaf 10 oktober 2007 tot aan de dag der voldoening;

Waarom het Nationaal Archief geen persverklaring heeft uitgegeven n.a.v. deze uitspraak is mij een raadsel. Het geeft maar weer eens aan dat de strenge beveiliging van archieven noodzakelijk is. Of heb ik die persverklaring ook gemist?

Geen opmerkingen: