Zoeken in deze blog

10 juni 2008

Europese Commissie wil toegang tot EU-documenten verbeteren

De Europese Commissie heeft afgelopen week een aantal wijzigingen in de regels voor de toegang tot documenten van de EU-instellingen goedgekeurd. Hieruit blijkt eens te meer hoeveel waarde de Commissie aan transparantie hecht. Ook wordt rekening gehouden met recente jurisprudentie en kunnen de instellingen nu efficiënter op verzoeken van burgers reageren.

Het voorstel van de Commissie, dat een nieuwe geconsolideerde tekst omvat, legt meer nadruk op actieve informatieverspreiding en brengt de verordening in overeenstemming met de bepalingen over toegang tot milieuinformatie van het Verdrag van Ã…rhus. Verder wordt het begrip "document" duidelijker gedefinieerd, zodat hier bijvoorbeeld ook de inhoud van elektronische databases onder valt als die afgedrukt of naar een computerbestand geschreven kan worden.

De voorgestelde tekst is ook explicieter waar het gaat om de bescherming van documenten met betrekking tot lopende onderzoeken. Dit verbetert de juridische duidelijkheid, maar beperkt het aantal documenten dat publiek toegankelijk is niet.

Ook stelt de Commissie verbeteringen voor in de toegang tot de namen en functies van personen die in hun beroepshoedanigheid handelen, tot documenten van de lidstaten en tot de schriftelijke opmerkingen van de instellingen aan de Europese rechterlijke instanties. Dit sluit aan bij recente Europese jurisprudentie.

Volgens het Verdrag hebben de burgers en inwoners van de Europese Unie recht op toegang tot de documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Dit is uitgewerkt in Verordening (EG) nr. 1049/2001, die sinds 3 december 2001 van toepassing is.

Met het Europees Transparantie-initiatief gaf de Commissie in november 2005 de aanzet tot een grotere transparantie en besloot zij bovengenoemde verordening te herzien.

Als eerste stap heeft de Commissie in het voorjaar van 2007 een groenboek uitgebracht voor een brede openbare raadpleging.

De verbeteringen die de Commissie nu voorstelt, komen voort uit deze raadpleging en verder uit aanbevelingen van het Europees Parlement en de jurisprudentie van de Europese rechters.
(bron: persbericht EU)