Doorgaan naar hoofdcontent

Toegangen op archieven tehuizen, internaten, opvanghuizen etc

Onderstaand bericht is overgenomen van Het Archiefforum (er bestaat een kans op deadlinks, neem dan via Twitter even contact op, zodat ik je kan helpen):


Overzicht informatie archieven per plaats

Amsterdam
(reactie per email 25 maart 2004 van de archivaris IIAV)

Hierbij de gegevens van enkele archieven aanwezig in het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) te Amsterdam. Zie www.iiav.nl bij optie archieven
Archiefnaam : Nederlandse Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder en haar kind
(FIOM) 
Gedeponeerd archief: Fiom, Nederlandse vereniging van organisaties voor hulpverlening bij zwangerschap en alleenstaand ouderschap
Periode: (1928-) 1930-aanwezig tot 1979 (-1982)
Omvang: 16.46 meter
Toegang: plaatsingslijst Word document
Dit archief is beperkt toegankelijk

Archiefnaam: Centrale vereniging van Organisaties voor hulpverlening aan niet-gehuwde Moeders
COM
Gedeponeerd archief: Katholieke Centrale Vereniging tot hulpverlening aan niet-gehuwde Moeders
Contactorgaan van katholieke instellingen voor de ongehuwde moeder en haar kind
Federatie van RK Verenigingen ter Bescherming van Meisjes
Federatie Meisjesbelangen 

Periode: (1902-) 1945-1975
Omvang: 7.12 meter
Toegang: inventaris Word document
Dit archief is beperkt toegankelijk

Archiefnaam: UVOM Amsterdam
Unie van Verenigingen voor Ongehuwde Moeders Amsterdam 
Periode: 1921-1991
Omvang: 9.17 meter
Toegang: inventaris Word document
Dit archief is beperkt toegankelijk

Archiefnaam: Stichting Jannahuis
Janna Kinderhuis 
Periode: 1920, 1930-1991
Omvang: 1.3 meter
Toegang: plaatsingslijst Word document
Dit archief is beperkt toegankelijk

Archiefnaam: Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming (OV)
Periode: 1897-1971
Omvang: 1.5 meter
Toegang: plaatsingslijst Word document
Dit archief is vrij toegankelijk

Biografie/geschiedenis
Opgericht op 1 juli 1897 door Annette Versluys-Poelman en dr Jan Rutgers; fuseerde in 1971 met de Katholieke Centrale Vereniging voor hulpverlening aan niet-gehuwde Moeders (KCVM) tot de Centrale vereniging van Organisaties voor hulpverlening aan niet-gehuwde Moeders (COM); doelstelling van OV was verkrijgen van gelijkstelling op sociaal gebied van de ongehuwde moeder met de gehuwde vrouw en bewerkstelligen dat de daden van mannen en vrouwen naar dezelfde maatstaf werden beoordeeld; OV verleende morele en financiële ondersteuning aan ongehuwde moeders; maakte propaganda en verrichtte opvoedend werk om de publieke opinie in het algemeen te bewerken en die van de wetgever in het bijzonder, bij voorbeeld door het verbod op het onderzoek naar het vaderschap te bestrijden; stichtte tehuizen en hield deze in stand; verzorgde de plaatsing van kinderen in pleeggezinnen en had zelf de zorg voor een aantal voogdijkinderen; zij richtte consultatiebureaus op; sinds de oprichting van de Nederlandse Federatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders (FIOM) in 1930 was de OV vertegenwoordigd in het bestuur.

Het archief bevat 
Agenda's en notulen van hoofdbestuurs- en algemene ledenvergaderingen 1897-1971; jaarverslagen 1897-1940, 1947-1970; statuten en huishoudelijke reglementen 1897, 1909, 1914, 1921-1922, 1937, 1957, 1964-1970; stukken betreffende jubilea en propaganda 1922, 1937, 1957; financiële stukken en stukken betreffende subsidie 1933-1971; correspondentie met de FIOM 1963-1971; stukken betreffende verandering van de wetgeving, adoptie- en pleegkinderen en zusterorganisaties 1939-1971; stukken van en betreffende de afdelingen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Friesland, Drente, 't Gooi en Zeeland 1913-1971; stukken betreffende de fusie met de KCVM 1969-1971.
Dit archief van de Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming bevindt zich ook in het IIAV

(per email 25 maart 2004 archivaris Gemeenterarchief Rotterdams)
De archieven van Bet Palet, St. Hubertusvereniging en Annette zijn ook in het Gemeentearchief Amsterdam (GAA). Deze instellingen zijn samengekomen in de Stichting AFRA, later AFRA-Boddaert en weer later AFRA-Bodaert-PPI. Ze zijn in het GAA bekendonder toegangnummer 1355. Meer informatie: www.gaa.nl

Arnhem
Naam Instelling:  Vereniging Rekkense Inrichtingen (incl.Van Ouwenaller Vereniging (VOV) te Hengelo)
Vestigingsplaats: Arnhem
Periode:(1910) 1914-1968 (1984)
Welke archiefinstelling overgedragen en ter inzage: Gelders Archief
Plaatsingslijst aanwezig:  ja
Toegangsnummer: 1024

Breda
(Reactie per email dd 26 maart van archief Breda)

De archieven van St. Moederheil of zoals het nu heet Valkenhorst Opvang en Begeleidingscentrum zijn niet bij ons maar bij Valkenhorst zelf. Het adres is Postbus 4740, 4803 ES Breda, telefoon 076-5650550

Groningen
Archief Opvanghuis Behandelgroep Sexueel Geweld (1984-1999)
Vast onderdeel van de Stichting Noordelijke Orthopedagogische Voorzieningen. Er werd verhuisd naar de Helper Haven (vallend onder het bureau Jeugdzorg) aan de Haydnlaan.
Meer informatie: Groninger Archieven

Heerlen
(reactie per email 25 maart 2004 Stadshistoricus Heerlen)
Volgens mij is het archief van Vereniging Moederschapsheil in Heerlen ondergebracht bij het archief van de Vroedvrouwenschool (Moederschapszorg) dat in het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg in Maastricht berust.
Meer informatie: SHC Limburg

Hilversum
(Reactie per email van archivaris Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek te Hilversum)

Naam archief Instelling: Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek
Vestigingsplaats: Hilversum
Periode: 20ste eeuw

Het Streekarchief bezit weliswaar geen archieven van tehuizen maar heeft wel een paar andere bronnen:
in het Bevolkingsregister van Hilversum het Gestichtenregister 1917, met daarin de inwoners van alle instellingen in Hilversum in dat jaar.
Daarnaast zijn er twee niet-gepubliceerde werken in de bibliotheek aanwezig:
J. Bakkerstichting : zestig jaar, Hilversum : [s.n.] 1988 (betreft een internaat in Hilversum; en
Geschiedenis van de Berg-Stichting 1909-1965 / Cohen, Peter. - 's-Gravenhage : St. Sally Berg Familie Fonds, cop. 1992 (betreft een tehuis voor Joodse kinderen in Laren).
Adresseer een antwoord op dit bericht aub aan Streekarchief Gooi en Vechtstreek: sagv@hilversum.nl
Website: Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek

Rotterdam
(Reactie per email 25 maart 2004)
Bij het gemeentearchief Rotterdam berusten:

Het archief van de Stichting het Bosje v/h Sint Luciagesticht, 1866-1966, 0,24 m', toegangsnummer 352
Maria Catharina van Dooren's vrouwengesticht van weldadigheid, 1807-1998, ca 2 m', pl.lijst over de nrs 1-81 (geen idee hoeveel nrs er in het archief zitten), toegangsnummer 1033.-01
Nog dit jaar kunt u dit overzicht via de website raadplegen:
http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl

Spannum
(reactie per email 22 maart 2004 van archiefmedewerker gemeente Littenseradiel)

In de voormalige gemeente Hennaarderadeel (nu Littenseradiel) heeft in het dorpje Spannum tussen ±1875 en ±1906 een meisjespensionaat gefunctioneerd. Er is in het gemeente archief géén archief van dit pensionaat voorhanden, maar wel zijn de meisjes die er intern woonden, bij bevolking ingeschreven. Met andere woorden, uit de lijst die bij dat huis hoorde, kun je alle meisjes vinden, wanneer en waar ze vandaan kwamen en wanneer en waar ze weer naar toegingen.

Dit huis functioneerde vooral als punt waar de jongedames een passende opvoeding genoten om zich later op de juiste manier in de gegoede milieus te kunnen bewegen. (bijv: de conversatietaal was Frans voor zover ik begrepen heb).

Utrecht
(Reactie per email 25 maart 2004 van archivaris HUA)

Bij Het Utrechts Archief zijn de volgende archieven aanwezig: 
Fundatie van Renswoude te Utrecht, 1754-1910, toegang 771,
Idem, aanvulling, 1850-1933, geen toegang

Stichting Hoogthuizen te Utrecht, v.h. vereniging van kleine
opvoedingshuizen, 1910-1985, 2,62 m, toegang 421.

Leger des Heils, 1887-1989, 34,71 m, toegang 1182 (nog in
bewerking, binnenkort op studiezaal)

Vereniging van kleine opvoedingshuizen, 1911-1971, 1,8 m, toegang
421

Protestants christelijk doorgangshuis De Haven, 20e eeuw, 0,24 m,
geen toegang
Meer informatie: www.hetutrechtsarchief.nl

Venray
Reactie per email van de archiefinspecteur Limburg)

Bij het Sociaal Historisch Centrum Limburg beheren ze ongeveer 630 particuliere archieven en aanverwante collecties uit Limburg in de 19e en 20e eeuw. Recent hebben ze nog - met voorwaarden- het archief van het Vincent van Goghinstituut in eigendom ter opneming en bewaring in het SHCL (archieven van de Broeders van Liefde te Venray en van de Zusters van Liefde te Venray)verworven. Deze archieven beslaan ongeveer 500 strekkende meter.
Meer informatie: 
http://www.shclimburg.nl


Zetten
(per email  25 maart 2005 van archivaris Gelders Archief)

Voor zover mij bekend bevindt het archief van de Heldringstichtingen zich (helaas) nog steeds bij die instelling zelf:
Wageningsestraat 104
6671 DH Zetten
tel. 0488-471111
Het archief is zeer onvolledig!
In de "Verzameling Heldring" in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, afdeling Handschriften, bevindt zich een collectie over de Heldringstichtingen. Dit is echter geen recent materiaal (19e-begin 20e eeuw).

Update 1


Archiefnaam: Cornelis Schelten Oolgaardtstichting te Arnhem
Periode: 1916-1991
Omvang: 9.17 meter
Toegang: via website Gelders Archief
Dit archief is beperkt toegankelijk bij het Gelders Archief www.geldersarchief.nl

Archiefnaam: Vereniging Oud-wezen gereformeerd Burgerweeshuis Rotterdam
Periode: 1926-1973
Toegang: via website Gemeentearchief Rotterdam www.gemeentearchief.rotterdam.nl

Archiefnaam: Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid-West: dossiers kindertehuizen en kinderopvang
Periode:    1909-1997
Toegang: via website Gemeentearchief Rotterdam www.gemeentearchief.rotterdam.nl
(beperkt toegankelijk, klein archiefje: 06. meter. Onbekend of er dossiers van personen in zitten)

Archiefnaam: Stichting Kinderhuis der Hervormde Gemeente Rotterdam
Periode:onbekend
Toegang: via website Gemeentearchief Rotterdam www.gemeentearchief.rotterdam.nl
Stukken jonger dan 25 jaar niet openbaar


 Update 2


In het archief van de Zusters Franciscanessen van de H. Elisabeth bevindt zich Archiefmateriaal van de St. Margaretha van Cortonastichting. Het archief staat in Breda bij de zusters; er is een archivaris.
Franciscanessen van de H. Elisabeth
Mgr. Hopmansstraat 2
4817 JS Breda

In Huize Hubertus te Amsterdam werkten Zusters van "De Voorzienigheid". Zij hadden het huis niet zelf in beheer, ik geloof dat de St. Hubertusvereniging het in beheer had en dat die is opgericht in 1926. In het archief van de zusters bevindt zich helaas amper materiaal over hun werkzaamheden in Huize Hubertus.
Het archief bevindt zich sinds april 2008 grotendeels bij Klooster Sint Aegten, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Voor meer info over deze instelling, zie: www.kloostersintaegten.nl
Het foto-archief van deze zusters bevindt zich bij de congregatie, in Heemstede. Er is een archivaris aldaar.
Zusters van "De Voorzienigheid"
Glipper Dreef 209
2104 WG Heemstede


 Update 3

Update toegangen op archieven van (let op: beperkte openbaarheid):


Drents Archief
Provinciale Inspectie voor de Bijzondere Jeugdzorg Drenthe 1945 -1948
- tehuis Ten Arlo, Zuidwolde, 1945-1948

Groninger Archieven
Provinciale inspectie tehuizen bijzondere jeugdzorg, (1945) 1946 - 1948
Incl Archief tehuis Verlengde Hereweg 177/192, Groningen, 1946-1948

- Tehuis Grote Appelstraat 33; archief ontbreekt;
- Tehuis Delfzijl; archief ontbreekt; Opheffing: feb-46
- Tehuis Emmasingel 14; Vereniging Kinderzorg; archief ontbreekt; Opheffing: dec-46
- Tehuis Emmasingel 17/17a; tehuis Mesdagplein; archief ontbreekt; Opheffing: mrt 1946
- Tehuis Folkingestraat; archief ontbreekt; Opheffing: okt-46
- Tehuis Opende; tehuis Mesdagplein; archief ontbreekt; Opheffing: mei-46
- Tehuis Verlengde Hereweg 177; archief ontbreekt; Opheffing: mei-48
- Tehuis Verlengde Hereweg 192; inspectie Gelderland; Opheffing: okt-48

N.B. De archieven van de tehuizen voor de Bijzondere Jeugdzorg in de provincies Drenthe (kindertehuis Assen en kamp Ten Arlo) en Friesland (tehuis Sparjebird te Hemrik) die na opheffing van de provinciale inspecties Drenthe en Friesland werden overgedragen aan de provinciale inspectie Groningen, berusten bij het rijksarchief in Drenthe en Friesland.
(bron: inventaris)

Plaatsingslijst van het archief van de vereniging Doorgangshuis, later Stichting Helperhaven 1882 - 1979

Historisch Centrum Overijssel (HCO)
Plaatsingslijst van de archieven van de Provinciale Inspectie en Tehuizen voor de Bijzondere Jeugdzorg in de provincie Overijssel, 1945-1947:

- Kindertehuis Almelo van de Bijzondere Jeugdzorg in Overijssel, 1945- 1946
- Kindertehuis Delden van de Bijzondere Jeugdzorg in Overijssel, 1945 -1946
- Provinciale Inspectie voor de Bijzondere Jeugdzorg Overijssel, 1945- 1947
- Tehuis De Esch van de Bijzondere Jeugdzorg in Overijssel, 1945-1946
- Tehuis De Wolfskuil van de Bijzondere Jeugdzorg in Overijssel, 1945 - 1947
- Tehuis Dijkzicht van de Bijzondere Jeugdzorg in Overijssel, 1945- 1947
- Tehuis Kampen van de Bijzondere Jeugdzorg in Overijssel, 1945-1948
- Tehuis Salland van de Bijzondere Jeugdzorg in Overijssel, 1945-1946
- Tehuis 't Weversnest van de Bijzondere Jeugdzorg in Overijssel, 1945 -1946 -
- Tehuis Twenthe van de Bijzondere Jeugdzorg in Overijssel, 1945-1948

Nationaal Archief
Inventaris van de Archieven van de Provinciale Inspectie en Tehuizen voor de Bijzondere Jeugdzorg in de Provincie Zuid-Holland, (1945) 1946-1949 (1950):

- Tehuis Badhuisweg 91-92, Scheveningen
- Tehuis Bentveld, Bentveld
- Tehuis Maximiliaanstraat (later eendrachtsweg), Rotterdam
- Tehuis Offem, Noordwijk
- Tehuis Overburgh, Oostvoorne
- Tehuis Renate, Dordrecht
- Tehuis De Schakel, Katwijk
- Tehuis Stella Maris, Wijk aan Zee
- Tehuis St. Jeroen, Noordwijk


Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL)
Provinciale Inspectie en Tehuizen voor de Bijzondere Jeugdzorg in de provincie Limburg 1946-1948
- Het kinder-doorgangshuis, Heerlen
- Het kinder-doorgangshuis, Maastricht
- Tehuis St. Magdelena, Horn (Baexem)
- Tehuis St. Lodewijk, Vlodrop

Stadsarchief Amsterdam
Archief van de Stichting Afra, voorheen Tehuis Anette, Beth Palet, Hubertus 1898 - 1992

Utrechts Archief
Provinciale inspectie bijzondere jeugdzorg Utrecht 1945-1949:
- tehuis Het Boschkamp Huis ter Heide bij Zeist
- tehuis Zuyleveld in Zuilen (nu Utrecht).
-  tehuis Het Boschkamp (geen archief)
- tehuis Buitenzorg/Uytenbosch in Baarn

Archef stichting Hoogthuizen te utrecht, voorheen vereniging van kleine opvoedingshuizen 1910-1985
- 'Nieuw Hoogt' aan de Jachtlaan in Apeldoorn
- 't Hoogt in Noordwijkerhout
-  tehuis 't Hoogt Jan de Braystraat 2 in Haarlem

Zeeuws Archief
Provinciale Inspectie Bijzondere Jeugdzorg 1944 1949:
- Tehuis Haamstede
- Tehuis Hansweert
- Tehuis Zierikzee

Update 4


- Tuchtschool te Haren, 1905 - 1922 De tuchtschool was gevestigd aan de Rijksstraatweg. 
  Zie inventaris Groninger Archieven

- Stichting Vrijzinnig Godsdienstig Tehuis te Enkhuizen 1924-2006
  Zie inventaris Westfries Archief

- Rooms-Katholiek Parochiaal armbestuur en Rooms-Katholiek Weeshuis, de stichtingen Sint Imelda en De Uitkijk, Het Liefdehuis, 1768-1983
N.B.:   Bevat ook stukken van de Sint Josephschool en de Mariaschool
Gemeentearchief Schiedam[/color][/b]

- Vereniging Tehuis voor onbehuisden, sedert 1959 Kesslerstichting, den Haag 1912-1980
   Steijnlaan en De La Reyweg
  Zie inventaris 
Haags Gemeentearchief


Archief Meisjes internaat voor sociale jeugdzorg "Kamp Valentijn" te Nunspeet, 1927-1968Collectie Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe


Inventaris van de archieven van de rijksinrichtingen voor de kinderbescherming te Montfoort, Zeist en Nijmegen 1858-1975, te Zeist en Montfoort 1905-1968, te Hollandsche Rading 1942-1971, te Amersfoort 1910-1967, te Nieuwersluis 1941-1945, te Den Dolder 1961-1977
http://files.archieven.nl/39/f/20/T0020%20MF-export.01.pdf
Collectie Utrechts ArchiefMeer info over kindertehuis Groenestein in Den Haag zul je vermoedelijk kunnen vinden via Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
www.erfgoedkloosterleven.nl/
Zie bijv.  Archiefinventaris Broeders van de Christelijke Scholen en


Ter info uit inleiding inventaris van het archief Fonds van Liefdadigheid voor Rooms-katholieken ( Haags Gemeentearchief )
"De Stichting Huize Groenestein fuseerde in 1967 met de Stichting Don Bosco tot Stichting Haagse Katholieke Kindertehuizen en de Stichting Pius X fuseerde per 1 1 1970 met de RK Centrale Vereniging ter bescherming van meisjes, de Voogdijstichting "Pro minore" en de Vereniging Katholieke commissie voor kinderbescherming tot de Stichting Katholieke kinderbescherming 's Gravenhage. "

Update 5


In de Nijmeegse Zondagskrant van afgelopen zondag (feb. 2011) staat een artikeltje over het Van Lindenhoutmuseum dat onlangs geopend is.
Het museum bevat de collectie van de voormalige Weesinrichting Neerbosch (Kinderdorp Neerbosch). En het stukje begint met de volgende beschrijving:
De wand van het archief van Kinderdorp Neerbosch staat vol met duizenden dossiers van kinderen die hier hebben gewoond

Zie ook http://www.kinderdorpneerbosch.nl/

Populaire posts van deze blog

SERP Research Tool

SERP Research tool, the powerful link prospecting tool of the Link Research Tool

Archiefzoeker: duizenden bronnen en tips nu op deze blog

New.Op 10 januari 2019 kreeg ik van de Koninklijke Bibliotheek  het goede bericht dat deze blog digitaal zal worden gearchiveerd. Lees webarchief KB.Op 7 december 2018 is de Archiefzoeker database definitief offline gegaan. 

Via deze blog (bovenin zit een zoekbalk) zal ik ook regelmatig nieuwe bronnen en tools beschrijven. Veel geraadpleegde tips:
Overzicht alle krantenarchieven NederlandBijzondere Rechtspleging en door POD/PRA opgepakte personen.... (lijst namen, zeer populair)Bronnen, tips, tools én zoekmachines voor het zoeken naar personen (ook genealogie)Maak je eigen stamboom in 9 stappen. Basis voor het schrijven van een familiegeschiedenisBierbrouwer Heineken. Stap voor stap archiefonderzoek waarbij archiefvormers centraal staanWas mijn familie goed/fout in de Tweede Wereldoorlog?Beste bronnen onderzoek (historische) schepen, scheepvaart, bemanningen, eigenaren en redersBronnen DTB Duitsland + tips voor zoeken naar Duitse root
Eric Hennekam
14  januari 2019
Overzicht van alle Nederlandse krantenarchieven op het Internet

[update 7 januari 2019 ]
Archief Eemland: plaatselijke kranten uit Amersfoort en omgeving, Zoals Amerfoortsch Dagblad, De Eemlander en de Leusder Krant.Archieven.nl: portaal site van verschillende archiefbeherende instellingen. Kies optie kranten. oa. krantencollectie Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Regionaal Archief Dordrecht, gemeentearchieven Kampen, Roermond, Vlissingen en Zaanstad, RHC Eindhoven, EHC Sittard-Geleen en RA Rivierenland. Komen ook hieronder terug.Brabants Historisch Informatie Centrum:  Graafsche Courant, De Echo en Boxmeers Weekblad, Udense Courant.Dag-, Nieuws- en Weekblad in Overijssel: Veel titels. Oa. Tubantia, Deventer Dagblad, Coevorder Courant, Hengelosche Dagblad, Trouw etc.Delpher : het grootste krantenarchief van Nederland op de site van de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met vier Universiteitsbibliotheken. Honderden titels. Overzicht beschikbare titels (PDF). Niet alleen kranten uit Nederland, maar ook de Nederlandse  Antillen,  Suriname…