Zoeken in deze blog

23 mei 2013

Sonttolregisters online. 1 miljoen doorvaarten

Tresoar en de Rijksuniversiteit van Groningen werken al enige jaren aan het digitaal beschikbaar stellen van de informatie uit de Sonttolregisters (1497-1857). De oude handgeschreven registers zijn overgetikt door Breed, een sociale werkplaats uit Nijmegen.

Het invoerwerk in Nijmegen is grotendeels afgerond en met controle en correctie worden snelle vorderingen gemaakt. Onlangs werd de 1 miljoenste doorvaart op de website www.soundtoll.nl geplaatst.

De Sonttolregisters vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken tot 1857 hief op schepen die de Sont, de zeestraat tussen de Oostzee en de Noordzee, passeerden. De registers zijn bewaard vanaf 1497. Van elke doorvaart werd de naam van de schipper, zijn woonplaats, de haven van vertrek, de samenstelling van de lading en de bestemming van het schip genoteerd. Ruwweg de helft van alle schepen die voor 1800 door de Sont voeren kwam uit Nederland. In de 18e eeuw komen veel schippers uit Friesland en van de Waddeneilanden, in de 19e eeuw veel uit de Groninger veenkoloniën. Het belang van de tolregisters is veel breder; ze vormen een uiterst belangrijke bron voor de economische geschiedenis van geheel Europa.

De universiteit van Groningen en Tresoar hebben het initiatief genomen de inhoud van deze tolboeken te digitaliseren. Met financiële steun van NWO en enkele culturele fondsen uit Friesland worden alle gegevens momenteel in een elektronische database ingevoerd.
In de zomer van 2013 zal de informatie uit de periode 1630-1857 op de website worden geplaatst; ruim 1,5 miljoen doorvaarten! Voor de gegevens uit de periode 1497-1630 zal een beroep op vrijwilligers worden gedaan die ervaring hebben met het ontcijferen van oude handschriften.

De informatie op de website wordt gebruikt voor diverse onderzoeken. In Groningen wordt door twee promovendi onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de Friese koopvaardij in de 17e en 18e eeuw. Ook andere historici in binnen en buitenland gebruiken deze bron. En de stamboomonderzoekers weten de informatie ook te vinden.
(Bron: persbericht Tresoar)